Profound Bekkenfysiotherapie - Echt

Bekkenfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie, Seksuologie en Post Partum Consult/Bekken(Bodem)Check

Privacy Policy

Profound Bekkenfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Profound Bekkenfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn versterkt, deze doelen en type zijn beschreven in de Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Profound Bekkenfysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in de algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de schade aan of verlies van uw eigendommen.

Aanvullende verzekering

Wij zijn niet verantwoordelijk om na te gaan of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Als blijkt dat u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt dit bij u in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in de staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 5. Buiten de fysiotherapieut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.